บทความ อนุสาขาต่างๆ


Update 2017-07-24 Author :ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แฟ่งประเทศไทย


บทความสำหรับแพทย์  19  อนุสาขา

1. Adolescent (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์วัยรุ่น)

          1.1. เมื่อฉันเป็น โรคซึมเศร้า

          1.2. คู่มือปฏิบัติการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า

2. Allergy (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)
          2.1. การส่งตรวจ food specific IgG

3. Ambulatory and Toxicology (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและพิษวิทยา)

          3.1. Management of poisoned child  พ.ศ.2556

          3.2. Medication Ordering to Reduce Errors

          3.3. Management of Lead Exposure

          3.4. Approaches to diagnosis and clinical

4. Cardiovascular (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ)

5. Critical Care (เวชบำบัดวิกฤต)

6. Dermatology (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา)

          6.1. ผื่นผ้าอ้อม (Irritant Diaper Dermatitis) พ.ศ. 2556

7. Development (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม)
          7.1. กิจกรรมตามวัยเพื่อส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการและการควบคุมตนเอง
          7.2. ความบกพร่องในการเรียนรู้  (Learning disorder)
          7.3. ภาวะนอนไม่หลับในเด็ก

8. Endocrine  (อนุสาขาเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

          8.1. แนวทางในการวินิจฉัยโรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (Hypothyroidism) พ.ศ. 2557

          8.2. Management Guideline for Diabetic Ketoacidosis (DKA) and Hyperglycemic Hyperosmolar State (HHS) in Children and Adolescents

9. Gastroenterology  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ)

          9.1. แนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน พ.ศ. 2556

10. Genetics  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม)

          10.1. โรคพันธุกรรมเมตาบอลิค (Inherited Metabolic Disorders) พ.ศ.  2556

11. Hemato-Oncology  (สาขาโลหิตวิทยา และมะเร็งในเด็ก)
          11.1. แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะเลือดออกง่าย
          11.2. โรควอนวิลลิแบรนด์  (von Willebrand disease)
          11.3. Updated in Pediatric Thrombophilia

12. Infectious  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)

          12.1. การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี (Management of HIV-Infected Children และ Adolescent)

          12.2. การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission (PMTCT)

          12.3. ACPID 2016 Abstract Book 

          12.4. Elimination of mother-to-child transmission of HIV: lessons learned from success in Thailand

          12.5. การวินิจฉัยและรักษา โรคไช้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

          12.6. What's new in Pediatric ID The SHORTER MDR -TB REGIMEN WORLD HEALTH ORGANIZATION RECOMMENDATIONS 2016 

          12.7. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาแต่กำเนิด (Guidance for the Evaluation and Management of Infants with Possible Congenital Zika Virus Infection)

          12.8. การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (ตอนที่ 15): การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus 

          12.9. Spot diagnosis

          12.10. การวินิจฉัยแยกโรค Kawasaki disease shock syndrome จาก Toxic shock syndrome ตั้งแต่ระยะแรกของภาวะช็อก

          12.11. Update of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae

          12.12. อหิวาตกโรค…โรคร้ายที่มากับอาหารและน้ำ

          12.13. Bug among us

          12.14. ID QUERY

          12.15. Dengue serotype

          12.16. แนวทางการดูและรักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558

          12.17. คู่มือวิชาการโรคติดเชื้อเดงกี และโรคไข้เลือดออกเดงกี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

          12.18. What's new in Dengue?

          12.19. Guideline Congenital Zika syndrome

13. Nephrology  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต)

          13.1. Multiorgan failure and the kidney

          13.2. Dosing Guidelines for Patients with Decreased Renal Function

14. Neurology  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา)

15. Newborn  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)

          15.1. แนวทางการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation) พ.ศ.2554 (อยู่ระหว่างปรับปรุงต้นฉบับ) 

16. Nutrition  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ)
          16.1. เปปไทด์จากถั่วเหลือง 

17. Psychiatry  (สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)

          17.1. การรังแกในเด็กและวัยรุ่น พ.ศ.2563 (Task Force)

          17.2. คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองเรื่อง เด็กติดเกม พ.ศ. 2563 (Task Force)

18. Pulmonology   (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ)

19. Rheumatology   (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสม)