สถานการณ์ โควิด-19 ในเด็ก (อายุ 0-18 ปี ) ในประเทศไทยตั้งแต่ 1 เมษายน 2654- 24 พฤศจิกายน 2564 (สัปดาห์ที่ 15-48) ฉบับที่ 8 เด็กติดเชื้อสะสมยืนยัน 310,648 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย (ข้อมูลจากกรมควบคุมโร


Update 2021-12-08


Download files :

ฉบับที่ 8 สถานการณ์ โควิด-19 ในเด็ก...