สถานการณ์ โควิด-19 ในเด็กไทย (อายุ 0-18 ปี) ตั้งแต่มีการระบาด ระลอกใหม่ 1 เมษายน 2564-28 กรกฎาคม 2564 เด็กติดเชื้อ สะสม 57,273 ราย (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ) ฉบับที่ 4


Update 2021-08-14


Download files :

สถานการณ์ โควิด 1Apr-28 July 2021-4...