วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของราชวิทยาลัยกุมารแห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย


Update 2016-10-29


ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย / สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ 

 เป็นสถาบันหลักของสังคมในการพัฒนาสุขภาพเด็ก ทั้งทางกาย  ใจ  สังคม  จิตวิญญาณ และจริยธรรม  

พันธกิจ  

   1. ประกันและพัฒนาคุณภาพ  การฝึกอบรมให้ได้กุมารแพทย์ที่มีจริยธรรม   และมาตรฐานวิชาชีพ 

   2. พัฒนาศักยภาพกุมารแพทย์  และบุคลากรผู้ดูแลสุขภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง

   3. สร้างมาตรฐานการดูแลสุขภาพเด็กที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมไทย

   4. เป็นศูนย์ข้อมูลและเผยแพร่ความรู้  เกี่ยวกับสุขภาพเด็ก   สำหรับกุมารแพทย์  บุคลากรด้านสุขภาพ และชุมชน 

   5. เป็นเครือข่ายประสานงาน แลกเปลี่ยนทางวิชาการ  และสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

   6. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และมีบทบาทในการชี้นำสังคมเพื่อพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ เต็มตามศักยภาพทั้งทางร่างกาย       จิตใจ  สังคม และจิตวิญญาณ

   7. พิทักษ์ ปกป้องสิทธิประโยชน์  และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่กุมารแพทย์