ประวัติสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย


Update 2016-10-29


     สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2504 สำนักงานใน ครั้งนั้นตั้งอยู่ที่ อาคารใหม่ ชั้นที่ 6 โรงพยาบาลเด็ก ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ในสมัยที่ยังทรงดำรงพระอิศริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิราลง กรณ์ ได้ทรงทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายของสมาคม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2505 เวลา 10.45 น.

     โดย สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ สนับสนุนและส่งเสริมการแพทย์ทางกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาและวิจัยทางกุมารเวชศาสตร์ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ร่วมมือประสานงานและสร้างสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชนในประเทศไทย ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาคมกุมารแพทย์องค์กรและสถาบันการแพทย์ต่างประเทศ

     นายกสมาคมฯ คนแรก คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ เนตรศิริ คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดแรก (พ.ศ. 2504 - 2506) มีรายนามต่อไปนี้

นพ. อรุณ เนตรศิริ นายกสมาคม

พ.อ. ชม ศรทัตต์ อุปนายกคนที่ 1

นพ. สโรช คมสัน อุปนายกคนที่ 2

นพ. ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ เลขาธิการ

นพ. ประสงค์ ตู้จินดา เหรัญญิก

นพ. ทวี ตันติวงษ์ ปฏิคม

พญ. เพทาย แม้นสุวรรณ กรรมการ

นพ. ศรีสกุล จารุจินดา กรรมการ

นพ. อารี วัลยะเสวี กรรมการ

พญ. สนใจ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ

พ.ต.ต. กรณ์กิจ มุทิรางกูร กรรมการ

นพ. ปรีชา วิชิตพันธ์ กรรมการ

พญ. สุดสาคร ตู้จินดา กรรมการ

นพ. สมโพธิ พุกกะเวส กรรมการ

สมาคมฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการทุก 2 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมมา จนถึงปัจจุบัน มีนายกสมาคม ดังมีรายนามต่อไปนี้

นพ. อรุณ เนตรศิริ พ.ศ. 2504 – 2506

พญ. เฉิดฉลอง เนตรศิริ พ.ศ. 2506 – 2507

นพ. อรุณ เนตรศิริ พ.ศ. 2507 – 2509

พญ. เฉิดฉลอง เนตรศิริ พ.ศ. 2509 – 2511

นพ. อรุณ เนตรศิริ พ.ศ. 2511 – 2513

พลตรี นพ. ชม ศรทัตต์ พ.ศ. 2513 – 2515

นพ. ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ. 2515 – 2517

พลโท นพ. ชม ศรทัตต์ พ.ศ. 2517 – 2519

นพ. ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ. 2519 – 2521

พญ. เพทาย แม้นสุวรรณ พ.ศ. 2521 – 2523

นพ. ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ. 2523 – 2525

พญ. สุดสาคร ตู้จินดา พ.ศ. 2525 –2527

นพ. ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ. 2527 – 2529

พญ. เพทาย แม้นสุวรรณ พ.ศ. 2529 – 2531

พญ. ม.ร.ว. จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ พ.ศ. 2531 – 2533

พญ. สุจิตรา นิมมานนิตย์ พ.ศ. 2533 – 2535

นพ. ชุมพล วงศ์ประทีป พ.ศ. 2535 – 2537

ศ. นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา พ.ศ. 2537 – 2541

ศ. นพ. พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ พ.ศ. 2541 – 2545

ศ. นพ. ประพุทธ ศิริปุณย์ พ.ศ. 2545 – 2547

ศ. พญ. อุษา ทิสยากร พ.ศ. 2547 – 2549

ศ. พญ. อุษา ทิสยากร พ.ศ. 2549 – 2551

ศ. นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา พ.ศ. 2551 – 2553

ศ. นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา พ.ศ. 2553 – 2556

ศ. นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา พ.ศ. 2556 – 2559

ศ.นพ. พิภพ จิรภิญโญ พ.ศ. 2559 – 2562

     ในปี พ.ศ. 2525 สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละออง พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2525 เวลา 16.30 น. เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมายของสมาคมฯ
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสร็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดสำนักงานถาวรของสมาคมฯ ณ อาคารใหม่ ชั้นที่ 6 โรงพยาบาลเด็ก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2525 เวลา 16.00 น.
ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 9

วิสัยทัศน์ (2549-2551)

     สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นสถาบันหลักของสังคมในการพัฒนาสุขภาพเด็ก โดยการรวมพลังสมาชิกกุมารแพทย์เพื่อประสานกับสถาบันต่างๆ ในการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวไทย

พันธกิจ (2549-2551)

     พัฒนาคุณภาพและคุณธรรมของกุมารแพทย์ตามมาตรฐานสากล พิทักษ์และปกป้องสิทธิประโยชน์ของกุมารแพทย์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่กุมารแพทย์ เป็นตัวแทนกุมารแพทย์ในการดำเนินบทบาททางสังคม เป็นตัวแทนเด็กและครอบครัวในการดำเนินบทบาททางสังคม เผยแพร่ความรู้และ ส่งเสริมสุขภาพเด็กแก่ประชาชน ร่วมมือประสานงานและสร้างสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

หน้าที่ (2549 - 2551)

     จัดการประชุมทางวิชาการและการอบรมระยะสั้น ระดับชาติและนานาชาติ และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสมาชิก สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของกุมารแพทย์ จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และบุคลิกภาพของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวแทนกุมารแพทย์ในการดำเนินบทบาททางสังคม ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงาม และความสามัคคีในกลุ่มกุมารแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเด็ก ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่สมาชิกเมื่อประสบปัญหาทางวิชาชีพตามความเหมาะสม จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกุมารแพทย์ และดำเนินการแก้ไข พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

      หลังจากปี 2551 ได้รวมคณะกรรมการของสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นชุดเดียวกันและมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ร่วมกัน