ประกาศรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ ที่ 25 พ.ศ. 2567 – 2570

ประกาศรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ ที่ 25 พ.ศ. 2567 – 2570

ด้วยคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระลง
ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการ
แพทยสภาโดยสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ
พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗ㆍ ได้กำหนดวัน เวลา และวิธีการรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา
วาระ ที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา 0๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.