การบรรยายวิชาการออนไลน์ผ่าน application Docquity – 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30-14.15 น. (CME 0.75 Credit)

การบรรยายวิชาการออนไลน์ผ่าน application Docquity – 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30-14.15 น. (CME 0.75 Credit)

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ผ่าน application Docquity ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30-14.15 น. (CME 0.75 Credit)

หัวข้อเรื่อง Expanded newborn screening for inborn errors of metabolism: What pediatricians should know?

โดยวิทยากร
ผศ. นพ.กุณฑล วิชาจารย์
กุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม
หัวหน้าอนุสาขาเวชพันธุศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินรายการโดย
รศ. พญ.กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์
กุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์