งานประชุมวิชาการกอง-ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/วพม. ประจำปี 2565 วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565