การสมัครสอบความก้าวหน้าของการเรียนรู้ในระหว่างฝึกอบรม