กิจกรรมรณรงค์ เกี่ยวกับการไม่ใช้กัญชา ในประเทศไทย โดย รวกท/สกท