รายงานผู้ป้วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชา (ข้อมูลวันที่ 27-30 มิถุนายน 2565)