การรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์

การรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์

ดาวน์โหลดหนังสือ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เรียน แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ที่กำลังจะขึ้นปีที่ 3 ที่จะสมัครสอบ MCQ

ขอให้เปิด http://www.thaipediatrics.org
เพื่อพิมพ์ใบสมัครมากรอก และส่งเอกสารจํานวน 1 ชุด พร้อมเงิน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โอนเงินเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-1-25163-5

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ขอให้แพทย์ประจําบ้าน ใส่รหัสแพทย์ในใบสมัคร ด้วย

ส่งเอกสารมาที่
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310