คำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน