ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับสมัครคัดเลือกประจำปี 2561 รอบ 2


Update 2018-04-02


วิธีการสมัคร

1 การสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.)

1.1 ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

          1 ใบสมัคร: กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme โดยระบุสถาบันฝึกอบรมที่ต้องการเลือกไม่เกิน 3 แห่งแล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่กำหนด  (ขนาด 2 นิ้ว)  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

          2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (กรณีที่เปลี่ยน/สมรสแล้ว)

4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายให้ส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปีปัจจุบัน พร้อมหนังสือรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ ก่อนวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

6. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐานแสดงว่ากำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ

7. หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8. สำเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย เฉพาะการสมัครในกรณีสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาประเภทที่ ๓ (แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ)

9. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร

10. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร

11. เอกสารหลักฐานอื่นที่สถาบันฝึกอบรมกำหนดเพิ่มเติม

1.2.  วิธีการสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน: จัดทำใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ  ดังต่อไปนี้

ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ  จำนวนชุดเท่ากับจำนวนสถาบันที่เลือกบวกเพิ่มอีกสามชุด  พร้อมชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)    ที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ชั้น 9 เลขที่ 2  ซ.ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310  โทร  0-2716-6200-1 ต่อ 101 หรือ ต่อ 106  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กรณีส่งทางไปรษณีย์ต้องส่ง ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี   ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย   ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่  บัญชีเลขที่  041-1-25163-5 ”

Download files :

ศักยภาพของสถาบันฝึกอบรม (สาขากุมารเวชศาสตร์)... ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน 61 รอบที่ 2... ต่อยอด(ราชวิทยาลัย)... ต่อยอด(แพทยสภา) ใบสมัครต่อยอดของราชวิทยาลัย(ล่าสุด)...