หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม


Update 2016-11-16


                                                                             

         หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 4 หลักสูตร

  1. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม

  2. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

  3. นุสาขาเวชศาสตร์วัยรุ่น

  4. อนุสาขากุมารเวชบำบัดวิกฤต