Date Title
2016-11-16 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2016-11-16 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2018-08-07 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2561
2019-03-18 การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒
2018-11-05 ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครเพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562
2007-04-23 หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4
2012-06-18 การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขากุมารเวชศาสตร์ (พิเศษสำหรับแพทย์ต่างชาติ) ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท.)
2012-03-26 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ 2554
2017-02-20 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์และอนุสาขาต่างๆ พ.ศ.2560
2017-08-28 คู่มือการจัดทำรายงานวิจัยรูปแบบวิทยานิพนธ์ เพื่อ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา
- หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2554
2018-08-07 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
2018-08-07 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ด้านหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือด
2019-04-30 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารฯ และอนุสาขาต่อยอดประจำปี 2562
2019-05-21 การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ (หมวด MCQ) ประจำปี พ.ศ. 2562
2019-08-21 ขอเชิญสมัครขอรับทุนโครงการวิจัยแบบสถาบันและสหสาขาวิชา
2019-09-04 เชิญแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 และ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ที่จะสมัครสอบความก้าวหน้าของการเรียนรู้ ในระหว่างฝึกอบรม (General Pediatric In-training Examination, Pie)