ข่าวและกิจกรรม


โครงการรับรองการศึกษาอย่างต่อเนื่องของกุมารแพทย์โครงการรับรองการศึกษาอย่างต่อเนื่องของกุมารแพทย์

       ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการรับรองการศึกษาอย่างต่อเนื่องของกุมารแพทย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยและสังคมต่อมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสาขากุมารเวชศาสตร์ โดยจะเริ่มดำเนินการกับแพทย์ที่เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ (แผน ก) และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ (แผน ข) ในปีการศึกษา 2560  (เริ่มสะสมหน่วยกิตตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563) อ่านต่อที่นี่