ข่าวและกิจกรรม


การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ


Update 2017-05-02


เรื่อง      การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ

เรียน     กุมารแพทย์ทุกท่าน

          ปัญหาการนอนหลับในเด็ก มีทั้งเรื่องการนอนกรน การนอนหลับไม่เพียงพอ แขนขากระตุกเวลานอน  ง่วงนอนมากกว่าปกติ พฤติกรรมผิดปกติขณะนอนหลับ ภาวะหยุดหายใจจากการอุดกั้น โรคลมหลับ ฯลฯ  ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังขาดแคลนกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว   ในการนี้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดทำหลักสูตร 2 ปี ในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับขึ้น  เพื่อผลิตกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการนอนหลับเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

          การเปิดหลักสูตรใหม่ดังกล่าว แพทยสภามีนโยบายให้ทางราชวิทยาลัยกุมารฯ ทำประชาพิจารณ์ในกลุ่มกุมารแพทย์ก่อนเปิดการอบรมฯ  จึงเรียนมาเพื่อขอความคิดเห็นจากกุมารแพทย์  หากท่านมีข้อคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรนี้ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ ศ.พญ.อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ์  aroonwan.pre@mahidol.ac.th

Download files :

การเปิดหลักสูตรอบรม sleep... หลักสูตรเวชศาสตร์การหลับในเด็ก...