ข่าวและกิจกรรม


ระเบียบทุนวิจัยและสหสาขาวิชา


Update 2017-02-27


     ตามที่ราชวิลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย / สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยมี

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยสหสถาบันสหสถาบันและสหสาขาวิชา ในหวัข้อ

ที่เป็นประโยชน์และชี้นำสังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กไทย จึงเห้นสมควรให้มีทุนวิจัยสหสถาบันและสหสาขาวิชา สามารถดาวห์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 

Download files :

ระเบียบทุนวิจัยสหสถาบัน และสหสาขาวิชา...