ขอรับทุน ร่วมประชุม UNDERSTANDING HUMAN MILK OLIGOSACCHARIDES AND IMPLICATIONS IN INFANT’S HEALTH 

     ด้วยบริษัท Nestle Nutrition Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการในด้านโภชนาการทารกและเด็กเล็กแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ทารกและเด็กเล็กได้มีภาวะโภชนาการที่ดี จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Nestlé Nutrition Institute Regional Symposium ในหัวข้อเรื่อง “UNDERSTANDING HUMAN MILK OLIGOSACCHARIDES AND IMPLICATIONS IN INFANT’S HEALTH“ ขึ้น ณ โรงแรม Hilton Nusa Dua เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้วิชาการเกี่ยวกับโภชนาการทารก และเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ และความชำนาญในการประชุมเชิงวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางที่จะประสานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาวะโภชนาการที่ดี  ทางบริษัทฯ จึงขอสนับสนุนทุนสำหรับกุมารแพทย์ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน  (โดยสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่า

ที่พักและค่าเดินทาง)  ซึ่งผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

  1. เป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โภชนาการ หรือด้านกุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
  2. เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  3. อายุ 45-55 ปี

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 20 กันยายน 2517

Download files :

ใบสมัครขอรับทุนประชุมวิชาการ รวกท. สกท....