Advanced skills for clinical teachers รู้ลึกรู้จริง ถึงเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ


Update 2019-09-05


 

 สำหรับผู้สนใจเข้าอบรมโครงการ Advanced skills for clinical teachers
จะต้องผ่านการอบรม Essential skills for clinical teachers ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผู้จัดขึ้นก่อน
จึงจะสามารถสมัครเข้าอบรมในโครงการนี้ได้

 

จัดอบรมวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 

ณ ห้องประชุมสิรินทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รับสมัคร 40 ท่านเท่านั้น

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่