ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑


Update 2017-06-19


        สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ กำหนดจัการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ ขึ้น เรื่อง "อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต" ในวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php