วารสารกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1 ปี 56


Update 2013-05-20


คำนำ
         วารสารกุมารเวชศาสตร์
คำชี้แจง
         คำชี้แจงการส่งบทความลงพิมพ์ในวารสารกุมารเวชศาสตร์
บทบรรณาธิการ
          ปัจจุบันและอนาคต
                  ยง ภู่วรวรรณ
บทฟื้นฟูวิชาการ
          การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
                   นันทวัน ปิยะภาณี, อัจฉรา สัมบุณณานนท์
บทความพิเศษ
         ยาที่ใช้บ่อยในโรคระบบทางเดินอาหาร
                   ภิเษก ยิ้มแย้ม
Original article
          Identification of Optimal Empirical Antimicrobial Therapy against Gram Negative Enteric Bacteria using Combination Antibiogram
                   Kuenley Pedon,Napaporn Chaikittisuk,Warunee Punpanich
นิพนธ์ต้นฉบับ
         การคัดกรองภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลชลบุรี พ.ศ. 2549 - 2552
                   สุภารัตน์ ศิริวิมลพันธุ์, สมลักษณ์ ทองมีสี
          โครงการศึกษาสภาวการณ์ต้นทุนชีวิต นักเรียนมัธยมทั่วประเทศ
                   สุริยเดว ทรีปาตี, พรรณนิภา สังข์ทอง, สิริวิมล ศาลาจันทร์
         ปัจจัยที่สัมพันธ์ในเด็กที่มีภาวะพูดช้ากว่าวัย(Delayed Speech) แผนกผู้ป่วยนอก และคลินิก
         Well baby แผนกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบางละมุง
                   ศิริลักษณ์ พนมเชิง
         โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในเด็กเล็ก
                   อนงรัตน์ เตียวิไล
         ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะล้มเหลวทางไวรัสขณะได้รับยา Lopinavir/ritonavir
         ในผู้ป่วยวัยรุ่น ณ สถาบันบำราศนราดูร
                   วิศัลย์ มูลศาสตร์, นฤภัค บุญฤทธิภัทร์, ศวิตา อิสสอาด
         ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในพื้นที่
         ตำบลรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                   นพร อึ้งอาภรณ์