วารสารกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 ปี 56
เขียนโดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์  
4 ก.ย. 2013  

คำนำ
         วารสารกุมารเวชศาสตร์
 
บทบรรณาธิการ
          การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ: กำลังคิดอะไร? ควรทำอย่างไรในเด็กไทย?
                  ประยงค์ เวชวนิชสนอง
บทความพิเศษ
         Moral Crisis in thai Children
                   วันเพ็ญ บุญประกอบ
นิพนธ์ต้นฉบับ
         การติดเชื้อฮิวแมนอะดิโไวรัสในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ชุมแพจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2552 - 2555
                   พรรษินี ศรีวรรณา, ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์, จันทร์พิม วุฒิธนโชติ, วิบูลย์ศักดิ์ วุฒิธนโชติ, อภิรดี เทียมบุญเลิศ, ยง ภู่วรวรรณ
         ความชุกการแพ้อาหารของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตปริมณฑลของไทย
                   พงษ์ชัยพัฒน์ โวหาร, อรพรรณ โพชนุกูล, สิระ นันทพิศาล, ภาสกร ศรีทิพย์สุโข
         ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนของการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวให้เด็ก ด้วย Thai national protocol ที่โรงพยาบาลราชบุรี
                   ภัสรา มะลิทอง
         โรคอ้วนในเด็กและภาวะแทรกซ้อนที่แผนกผู้ป่วยนอก
                   ภิเษก ยิ้มแย้ม
         อุบัติการณ์และความสัมพันธ์ของสารก่อภูมิแพ้ต่อโรคระบบทางเดินหายใจจากภูมิแพ้ของผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลนครปฐม
                   ธิดารัตน์ อัคราช
         การศึกษาวัดค่าความเข้มของแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) 18 วัตต์ 8 หลอด
          เปรียบเทียบกับ 4 หลอดที่มีโคมสะท้อนแสงในการรักษาทารกตัวเหลือง
                   วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์, พิจัย ชุณหเสวี
         การสำรวจอาการแสดงทางผิวหนังของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด นนทบุรี
                   ศิรินดา แจ่มจรรยา
         ความชุกของตาบอดสีในนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
                   จุติภัค จันทรโชติ, ธีรารัตน์ ทัศนปิติกูล, สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์
รายงานผู้ป่วย
         การใช้ flexible bronchoscope รักษาการสูดสำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าทางเดินหายใจเด็ก :
          รายงานผู้ป่วยและทบทวนวรรณกรรม
                   ไกลตา ศรีสิงห์, นวลลักษณ์ อยู่เป็นสุข
         ความดันเลือดในปอดสูงระดับรุนแรงในเด็กชายที่มี Hemitruncus Arteriosus :
          รายงานผู้ป่วยและทบทวนวรรณกรรม
                   เสมอใจ เห็นประเสริฐแท้


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>วารสารกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 ปี 56
 


      Copyright © 2008-2009 The Royal College of Pediatricians of Thailand & PAEDIATRIC SOCIETY OF THAILAND