แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น ระดับโรงพยาบาลจังหวัดสำหรับกุมารแพทย์


เขียนโดย
 
8 ต.ค. 2010  

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
ระดับโรงพยาบาลจังหวัดสำหรับกุมารแพทย์

คำนำ

       โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) เป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมและการเรียนของเด็กวัยเรียนที่พบบ่อยที่สุด  โดยมีอัตราความชุกเท่ากับร้อยละ 5 ในเด็กวัยเรียน ประมาณร้อยละ 50 ของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะมีอาการต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่  โรคสมาธิสั้นมักจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลกระทบได้หลายด้าน  ทั้งทางด้านสุขภาพทางกาย พฤติกรรม อารมณ์ และสังคม การวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและช่วยลดความสูญเสียทางการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศชาติได้อย่างมหาศาล  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่กุมารแพทย์  โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับจังหวัด  มีแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่เป็นมาตรฐาน  เพื่อช่วยให้สามารถวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        ข้อแนะนำต่างๆในแนวทางเวชปฏิบัตินี้มิใช่ข้อบังคับ  เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีลักษณะทางคลินิกและสภาพปัญหาที่ไม่เหมือนกัน  กุมารแพทย์สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะนำเหล่านี้ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และบริบทของแต่ละสถานที่ที่ให้บริการผู้ป่วย  โดยใช้วิจารณญาณและอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ  คณะอนุกรรมการผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้อ้างอิงทางกฎหมาย โดยไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณี

คณะอนุกรรมการผู้จัดทำ
2553

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
ผศ.นพ.พนม เกตุมาน

ประธาน รศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ
กรรมการ

รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
ผศ.นพ.ปราโมทย์  สุคนิชย์
อ.นพ.ทัศนวัต สมบุญธรรม
อ.นพ.พิสาส์น เตชะเกษม
อ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
นพ.จอม ชุมช่วย
พญ.ปราณี เมืองน้อย

กรรมการและเลขานุการ รศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล


กระบวนการจัดทำ


      คณะอนุกรรมการผู้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคสมาธิสั้นระดับโรงพยาบาลจังหวัดสำหรับกุมารแพทย์นี้  ประกอบด้วยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ดังรายชื่อข้างต้น  คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดรูปแบบการเขียน  และได้ทบทวนวรรณกรรม (review literatures) ระหว่างปี คศ.1996-2010 โดยใช้คำสำคัญ ได้แก่“attention deficit hyperactivity disorder” ในการค้นหาจาก Medline นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯได้ทบทวนแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (Clinical Practice Guideline: ADHD) ของ American Academy of Pediatrics (AAP), Practice Parameter ของ American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), Health Care Guideline ของ Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI)   และ Canadian ADHD Practice Guidelines  เพื่อประกอบการเขียนแนวทางฯ  และได้นำเสนอแนวทางที่ได้จัดทำขึ้นในการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553

 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น ระดับโรงพยาบาลจังหวัดสำหรับกุมารแพทย์
 


      Copyright © 2008-2009 The Royal College of Pediatricians of Thailand & PAEDIATRIC SOCIETY OF THAILAND