บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ม.เชียงใหม่ ปี 2541  
ผู้เขียน : webmaster
          

ผลกระทบต่อการเติบโตจากยาขับเหล็ก 3 ครั้งต่อสัปดาห์
ในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมีย
จิรายุ  สิริเสรีภาพ

 

วัตถุประสงค์  :

  • เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการเติบโตของผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมีย  จากการให้ยาขับเหล็กในปริมาณ  3 ครั้งต่อสัปดาห์
  • เพื่อศึกษาและประเมินผลการการลดระดับเฟอริตินในเลือด  จากการให้ยาขับเหล็กในปริมาณ3 ครั้งต่อสัปดาห์

วิธีการ  :  ศึกษาในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียที่มาคลินิคโรคเลือดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 40 คน ระหว่าง มิถุนายน 2540 ถึง พฤษภาคม 2541 แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม โดยได้รับยาขับเหล็ก 20 คน และไม่ได้รับยาขับเหล็ก 20 คน บันทึก น้ำหนัก  ส่วนสูง ระดับเฟอริตินในซีรั่มทุก 4 เดือน


ผลการรักษา  :   ผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียในกลุ่มที่ได้รับยาขับเหล็ก มีอัตราการเพิ่มน้ำหนักมากกว่า 


บทสรุป   : 
การให้ยาขับเหล็กในปริมาณที่ลดลงเป็น 3 ครั้งต่อสัปดาห์ สามารถลดผลกระทบต่อการเติบโต  และยังมีอัตราการเพิ่มน้ำหนักมากกว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับยาขับเหล็ก 

 

Impact   of  three  times  a  week   Iron-Chelating   therapy   on  Growth
in  beta – thalassemic   patients
Jirayu    Sirisereephab

Objectives  :

  1. To study the impact of three times a week iron chelating therapy on growth in beta-thalassemic patients
  2. To study the effectiveness of iron chelating therapy, three times a week by the level of serum ferritin


Methods  :

  •  Prospective control study in 40 beta-thalassemic patients visited hematologic clinic of Maharaj   Nakorn Chiang Mai Hospital was carry out  from June 1997 to  May 1998.
  • They were divided into two groups

            A : received Iron chelating therapy
            B : not received Iron chelation therapy

  • Record: Bodyweight, height, serum ferritin every 4 months


Results:  
Among beta-thalassemia major patients, iron chelator treated group had more weight gain than another group


Conclusion:  
Iron chelating therapy , three times a week can reduce the impact of drug on growth and leads to more significant weight gain than another group


>>บทคัด ม.เชียงใหม่ ทั้งหมด
เอกสารเพิ่มเติม : บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ม.เชียงใหม่ ปี 2541


      Copyright © 2008-2009 The Royal College of Pediatricians of Thailand & PAEDIATRIC SOCIETY OF THAILAND