ประวัติราชวิทยาลัยกุมาร แพทย์แห่งประเทศไทย
ราชกิจจานุเบกษา
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของราชวิทยาลัยกุมารฯ
ประวัติสมาคมกุมาร แพทย์แห่งประเทศไทย
 
 
 

 Home       Contact Us   
 
 
ประวัติสมาคมกุมาร แพทย์แห่งประเทศไทย
 

            สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2504 สำนักงานใน ครั้งนั้นตั้งอยู่ที่ อาคารใหม่ ชั้นที่ 6 โรงพยาบาลเด็ก ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ในสมัยที่ยังทรงดำรงพระอิศริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ได้ทรงทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายของสมาคม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2505 เวลา 10.45 น.

โดย สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. สนับสนุนและส่งเสริมการแพทย์ทางกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาและวิจัยทางกุมารเวชศาสตร์ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาศาสตร์
 2. เผยแพร่ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
 3. ร่วมมือประสานงานและสร้างสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชนในประเทศไทย
 4. ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาคมกุมารแพทย์องค์กรและสถาบันการแพทย์ต่างประเทศ

นายกสมาคมฯ คนแรก คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ เนตรศิริ คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดแรก (พ.ศ. 2504 - 2506) มีรายนามต่อไปนี้

 1. นพ. อรุณ เนตรศิริ นายกสมาคม
 2. พ.อ. ชม ศรทัตต์ อุปนายกคนที่ 1
 3. นพ. สโรช คมสัน อุปนายกคนที่ 2
 4. นพ. ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ เลขาธิการ
 5. นพ. ประสงค์ ตู้จินดา เหรัญญิก
 6. นพ. ทวี ตันติวงษ์ ปฏิคม
 7. พญ. เพทาย แม้นสุวรรณ กรรมการ
 8. นพ. ศรีสกุล จารุจินดา กรรมการ
 9. นพ. อารี วัลยะเสวี กรรมการ
 10. พญ. สนใจ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ
 11. พ.ต.ต. กรณ์กิจ มุทิรางกูร กรรมการ
 12. นพ. ปรีชา วิชิตพันธ์ กรรมการ
 13. พญ. สุดสาคร ตู้จินดา กรรมการ
 14. นพ. สมโพธิ พุกกะเวส กรรมการ

สมาคมฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการทุก 2 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมมา จนถึงปัจจุบัน มีนายกสมาคมรวมทั้งสิ้น 21 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1. นพ. อรุณ เนตรศิริ พ.ศ. 2504 – 2506
 2. พญ. เฉิดฉลอง เนตรศิริ พ.ศ. 2506 – 2507
 3. นพ. อรุณ เนตรศิริ พ.ศ. 2507 – 2509
 4. พญ. เฉิดฉลอง เนตรศิริ พ.ศ. 2509 – 2511
 5. นพ. อรุณ เนตรศิริ พ.ศ. 2511 – 2513
 6. พลตรี นพ. ชม ศรทัตต์ พ.ศ. 2513 – 2515
 7. นพ. ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ. 2515 – 2517
 8. พลโท นพ. ชม ศรทัตต์ พ.ศ. 2517 – 2519
 9. นพ. ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ. 2519 – 2521
 10. พญ. เพทาย แม้นสุวรรณ พ.ศ. 2521 – 2523
 11. นพ. ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ. 2523 – 2525
 12. พญ. สุดสาคร ตู้จินดา พ.ศ. 2525 –2527
 13. นพ. ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ. 2527 – 2529
 14. พญ. เพทาย แม้นสุวรรณ พ.ศ. 2529 – 2531
 15. พญ. ม.ร.ว. จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ พ.ศ. 2531 – 2533
 16. พญ. สุจิตรา นิมมานนิตย์ พ.ศ. 2533 – 2535
 17. นพ. ชุมพล วงศ์ประทีป พ.ศ. 2535 – 2537
 18. ศ. นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา พ.ศ. 2537 – 2541
 19. ศ. นพ. พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ พ.ศ. 2541 – 2545
 20. ศ. นพ. ประพุทธ ศิริปุณย์ พ.ศ. 2545 – 2547
 21. ศ. พญ. อุษา ทิสยากร พ.ศ. 2547 – 2549

ในปี พ.ศ. 2525 สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละออง พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2525 เวลา 16.30 น. เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมายของสมาคมฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสร็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดสำนักงานถาวรของสมาคมฯ ณ อาคารใหม่ ชั้นที่ 6 โรงพยาบาลเด็ก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2525 เวลา 16.00 น.
ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 9

วิสัยทัศน์

สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นสถาบันหลักของสังคมในการพัฒนาสุขภาพเด็ก โดยการรวมพลังสมาชิกกุมารแพทย์เพื่อประสานกับสถาบันต่างๆ ในการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวไทย

พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพและคุณธรรมของกุมารแพทย์ตามมาตรฐานสากล
 2. พิทักษ์และปกป้องสิทธิประโยชน์ของกุมารแพทย์
 3. เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่กุมารแพทย์
 4. เป็นตัวแทนกุมารแพทย์ในการดำเนินบทบาททางสังคม
 5. เป็นตัวแทนเด็กและครอบครัวในการดำเนินบทบาททางสังคม
 6. เผยแพร่ความรู้และ ส่งเสริมสุขภาพเด็กแก่ประชาชน
 7. ร่วมมือประสานงานและสร้างสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
 8. พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

หน้าที่

 1. จัดการประชุมทางวิชาการและการอบรมระยะสั้น ระดับชาติและนานาชาติ และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสมาชิก
 2. สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของกุมารแพทย์
 3. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และบุคลิกภาพของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
 4. เป็นตัวแทนกุมารแพทย์ในการดำเนินบทบาททางสังคม
 5. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงาม และความสามัคคีในกลุ่มกุมารแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเด็ก
 7. ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่สมาชิกเมื่อประสบปัญหาทางวิชาชีพตามความเหมาะสม
 8. จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกุมารแพทย์ และดำเนินการแก้ไข
 9. พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

คณะ-กรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน (พ.ศ. 2549 – 2551) มีรายนามต่อไปนี้

ศ.พญ.ม.ร.ว. จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ที่ปรึกษา
พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย์ ที่ปรึกษา
ศ.นพ. อุรพล บุญประกอบ ที่ปรึกษา
ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ ที่ปรึกษา
ศ.นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์ ที่ปรึกษา
รศ. พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ที่ปรึกษา
รศ. พญ.โชติมา ปัทมานันท์ ที่ปรึกษา
ศ.นพ. จุล ทิสยากร ที่ปรึกษา
รศ.พลตรีหญิงสุรีย์พร คุณาไทย ที่ปรึกษา
ศ.พญ. อุษา ทิสยากร นายกฯ
พญ.วันดี นิงสานนท์ อุปนายก คนที่ 1
ศ.พญ.พรสวรรค์ วสันต์ ผู้ช่วยอุปนายก คนที่ 1
รศ.พญ.ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย อุปนายก คนที่ 2
พญ.รัตโนทัย พลับรู้การ ผู้ช่วยอุปนายก คนที่ 2
ร.ศ. น.ท.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ เลขาธิการ
ผศ.นพ. โอฬาร พรหมาลิขิต ผู้ช่วยเลขาธิการ
รศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา เหรัญญิก
ร.ศ.พ.อ.ไตรโรจน์ ครุฑเวโช นายทะเบียน
ร.ศ.พญ. บุษบา วิวัฒน์เวคิน ผู้ช่วยนายทะเบียน
ผ.ศ.พ.ท.นพ. ดุสิต สถาวร ประธานฝ่ายวิชาการ
นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี ประธานฝ่ายปฏิคมและสมาชิกสัมพันธ์
พญ.จิตรา วงศ์บุญสิน ผู้ช่วยประธานฝ่ายปฏิคมและสมาชิกสัมพันธ์
นพ.นภดล นิงสานนท์ ประธานฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี ประธานฝ่ายปฏิคมและสมาชิกสัมพันธ์
พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ประธานฝ่ายกิจกรรมชุมชน
ร.ศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ประธานฝ่ายวิจัย

 


      Copyright © 2008-2009 The Royal College of Pediatricians of Thailand & PAEDIATRIC SOCIETY OF THAILAND