Home       Contact Us   
 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์และอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ต่อยอด ประจำปี 2559 ( Update ล่าสุดวันที่ 22-12-2558 )   อ่านต่อ

การอบรมระยะสั้น Intensive Review in Pediatrics 2016   อ่านต่อ

ประชุมวิชาการระยะสั้นประจำปี 2559 ในหัวข้อ Pediatric Cardiac Emergency and Critical care ในวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1-3 ชั้น 7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   อ่านต่อ

ขออนุมัติข้าราชการเข้ารับการประชุมใหญ่กุมารฯ ครั้งที่ 81   อ่านต่อ

การช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก PEDIATRIC ADVANCE LIFE SUPPORT PROVIDER COURSE (PALS)   อ่านต่อ

ประกาศ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   อ่านต่อ

การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี เรื่อง "Better Care, Better Outcome for Common Pediatric Respiratory Diseases" และ Pre-congress เรื่อง "Ultrasound in Pediatric Respiratory & Critical Care" ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2559   อ่านต่อ

ทุนสนับสนุนแก่สมาชิกกุมารแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างประเทศ   อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ "Caring for Today's Teens" ครั้งที่ 5   อ่านต่อ

การประชุมกุมารแพทย์สัญจร ปี 2558 ครั้งที่ 7   อ่านต่อ


อ่านทั้งหมด
 

ทุนสนับสนุนแก่สมาชิกกุมารแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างประเทศ   อ่านต่อ

การประชุมกุมารแพทย์สัญจร ปี 2558 ครั้งที่ 7   อ่านต่อ

ประชุม Clinical Practice in Pediatrics 2015 ภายใต้หัวข้อหลัก Case-based Pediatrics   อ่านต่อ

ขอเชิญกุมารแพทย์ เข้าร่วมอบรมระยะสั้นครั้งที่ 29   อ่านต่อ

Child Health Supervision & Parenting 6-12 ปีและวัยรุ่น   อ่านต่อ

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 5   อ่านต่อ

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้าน 36 เดือน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี   อ่านต่อ

Nutrition Academy   อ่านต่อ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2559   อ่านต่อ

ประกาศผลสอบ แพทย์ที่สอบผ่านวุฒิบัตรฯและหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2557-2558   อ่านต่อ


อ่านทั้งหมด

 

แพทย์ที่สอบผ่านวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ (2555-2556)   อ่านต่อ

แนวทางการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีไข้และอาการชัก   อ่านต่อ

วารสารกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1 ปี 56   อ่านต่อ

วารสารกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 4 ปี 55   อ่านต่อ

คู่มือการเขียนงานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ของแพทยสภา   อ่านต่อ


อ่านทั้งหมด
54- 52- 51- 50- 49- 48- 47- 46- 45- 44- 43- 42- 41-
 การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า Distal end-tidal CO2 กับค่า Arterial pressure of CO2 ในทารกแรกเกิดที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
 ลักษณะพื้นฐานของทารกที่เกิดจากมารดาซึ่งเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
 การติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรคในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
 ทักษะการบอกชื่ออักษรอย่างรวดเร็วในเด็กวัยก่อนเรียนในกรุงเทพมหานคร
 ความชุกของภาวะตับวายเฉียบพลันในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายงานผู้ป่วย 5 ปี
Page::1 | 2 | 3 | 4 |
อ่านทั้งหมด 
 

ทำเนียบนักวิจัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   อ่านต่อ

ทำเนียบนักวิจัย โรงพยาบาลหาดใหญ่   อ่านต่อ

ทำเนียบนักวิจัย โรงพยาบาลรามา   อ่านต่อ

ทำเนียบนักวิจัย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   อ่านต่อ

ทำเนียบนักวิจัย สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   อ่านต่อ


อ่านทั้งหมด
Slideshow image
 
 

โรคไขมันพอกตับในเด็กอ้วน

ยาแก้อักเสบซื้อเองได้ไหม

ข้ออักเสบในเด็ก

การดูแลและป้องกันโรคท้องผูกในเด็ก

โรคท้องเสียในเด็ก       
   

      Copyright © 2008-2009 The Royal College of Pediatricians of Thailand & PAEDIATRIC SOCIETY OF THAILAND