Home       Contact Us   
 

เชิญประชุมวิชาการ หัวข้อ Child Health Supervision 2557   อ่านต่อ

การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 78   อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดป่ากล้วย   อ่านต่อ

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง   อ่านต่อ

ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมระยะสั้น   อ่านต่อ

Interactive Clinical Practice 2014: Practical Pediatrics at a glance   อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวุฒิบัตรและอนุมัติ   อ่านต่อ

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคไตในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล และบุคลากรรทางการแพทย์ 23-25 กนกฎาคม 2557   อ่านต่อ

Best Practice in Communication for web   อ่านต่อ

กระดาษคำตอบ CME จุลสารวิชาการ   อ่านต่อ


อ่านทั้งหมด
 

วารสารกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 4 ปี 55   อ่านต่อ

วารสารกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2   อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2555   อ่านต่อ

วารสารกุมารเวชศาสตร์   อ่านต่อ

อาจารย์อาสาสมัครรับปรึกษาปัญหาของผู้ป่วย   อ่านต่อ

การอบรมระยะสั้น Intensive review in Pediatrics 2012   อ่านต่อ

ขวนกันมาเล่าเรื่อง ตามประสาคนบ้านน้ำท่วม. 'เด็ก'กับวิบากกรรม ในวันวานที่น้ำท่วมใหญ่ เล่าสู่กันฟังเพื่อการเรียนรู้วงกว้าง   อ่านต่อ

เกณฑ์การสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์   อ่านต่อ

ประกาศ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์   อ่านต่อ

ประกาศ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ   อ่านต่อ


อ่านทั้งหมด

 

วารสารกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 4   อ่านต่อ

วารสารกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3   อ่านต่อ

วารสารกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 ปี 56   อ่านต่อ

แพทย์ที่สอบผ่านวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ (2555-2556)   อ่านต่อ

แนวทางการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีไข้และอาการชัก   อ่านต่อ


อ่านทั้งหมด
54- 52- 51- 50- 49- 48- 47- 46- 45- 44- 43- 42- 41-
 การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า Distal end-tidal CO2 กับค่า Arterial pressure of CO2 ในทารกแรกเกิดที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
 ลักษณะพื้นฐานของทารกที่เกิดจากมารดาซึ่งเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
 การติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรคในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
 ทักษะการบอกชื่ออักษรอย่างรวดเร็วในเด็กวัยก่อนเรียนในกรุงเทพมหานคร
 ความชุกของภาวะตับวายเฉียบพลันในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายงานผู้ป่วย 5 ปี
Page::1 | 2 | 3 | 4 |
อ่านทั้งหมด 
 

ทำเนียบนักวิจัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   อ่านต่อ

ทำเนียบนักวิจัย โรงพยาบาลหาดใหญ่   อ่านต่อ

ทำเนียบนักวิจัย โรงพยาบาลรามา   อ่านต่อ

ทำเนียบนักวิจัย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   อ่านต่อ

ทำเนียบนักวิจัย สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   อ่านต่อ


อ่านทั้งหมด
Slideshow image
 
 

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ 2557       
   

      Copyright © 2008-2009 The Royal College of Pediatricians of Thailand & PAEDIATRIC SOCIETY OF THAILAND