บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ม.เชียงใหม่ ปี 2542  

ผู้เขียน : webmaster

          

การติดเชื้อในกระแสโลหิตในภาวะไข้และเม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยเด็ก
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กมรวรรณ     กตัญญูวงศ์

            ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิตในผู้ป่วยที่มีปัญหาไข้และเม็ดเลือดขาวต่ำ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไปข้างหน้าและแปลผลเชิงบรรยาย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2540 ถึง 31 สิงหาคม 2541 ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                อุบัติการณ์ของการติดเชื้อในกระแสโลหิต ในภาวะไข้และเม็ดเลือดขาวต่ำ มีทั้งสิ้น 69 ครั้ง จากผู้ป่วย 47 ราย อายุเฉลี่ย 6.38 ± 2.17 ปี เป็นชาย 29 ราย และหญิง 18 ราย
                ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอยู่ก่อน ภาวะการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งพบถึง 45 ครั้ง ในขณะที่ติดเชื้อจากนอกโรงพยาบาล 24 ครั้ง พบเชื้อที่เป็นสาเหตุของภาวะไข้และเม็ดเลือดขาวต่ำ 23 ใน 69 ครั้ง (ร้อยละ 33)   เชื้อที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อนอกโรงพยาบาล ได้แก่ E.coli (1 ครั้ง), Salmonella enteritidis (1 ครั้ง), Candida tropicalis (1 ครั้ง), เชื้อที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 20 ครั้ง ส่วนมากเป็นเชื้อกรัมลบทรงแท่งที่พบบ่อยที่สุดคือ Klebsiella spp.
ผลการศึกษาถึงความไวของเชื้อกรัมลบทรงแท่งเหล่านี้พบว่า โดยรวมยังมีความไวต่อยา กลุ่ม  quinolone, 4th generation cephalosporin และ cefmetazole มากกว่าร้อยละ 50Septicemia   in   febrile   neutropenic   children
at  chiang   Mai    University    hospital
Kamornwan    Katanyuwong

            From August 1997 to August 1998, the febrile neutropenic children who were admitted to Chiang Mai University Hospital, were studied prospectively.
            Of these 69 episodes from 47 patients, twentynine were males and 18 were females, the mean age was  6.38 ± 2.17 year.
            Most of the patient have underlying hematologic malignancy. Most of infection was hospital acquired (45 episodes) in contrast to community acquired infection (24 episodes). The organism was isolated in 23 episodes (33%). The organisms which isolated from community acquired infection were. E. coli (1 episode), Salmonella spp. (1 episode), Candida tropicalis (1 episode). Causative organisms of hospital acquired infection was detected in 20 episode. Most of them were gram negative bacilli. The most common one was Klebsiella spp. The sensitivity of these nosocomial gram negative bacilli to quinolone, 4th generation cephalosporin and cefmetazole was more than 50%.

 

Download >>บทคัด ย่อของ ม.เชียงใหม่ ทั้งหมด