บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ม.สงขลานครินทร์ ปี 2545  

ผู้เขียน : webmaster

          

ภาวะไข้และเม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยเด็ก
ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ศานตี จิตติถาวร

           
             ได้ทำการศึกษาย้อนหลังเกี่ยวกับภาวะไข้และเม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2541– พ.ศ. 2542 เพื่อศึกษาชนิดของเชื้อสาเหตุ ผลของการรักษาด้วย empirical antibiotics และศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ

             ผลการศึกษาพบภาวะไข้และเม็ดเลือดขาวต่ำ 180 ครั้ง ในผู้ป่วย 95 คน  ผู้ป่วยมีอายุ 10 เดือนถึง 15 ปี อายุเฉลี่ย 5.7 + 3.8 ปี เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 128 ครั้ง(ร้อยละ 71.1)  มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 10 ครั้ง(ร้อยละ 5.6) solid tumor 28 ครั้ง(ร้อยละ 5.6) โรคไขกระดูกฝ่อ 11 ครั้ง(ร้อยละ 6.1) Langerhans’ cell histiocytosis 2 ครั้งและ squamous cell carcinoma 1 ครั้ง  แหล่งของเชื้อพบว่าเป็นการติดเชื้อนอกโรงพยาบาล 64 ครั้ง (ร้อยละ 40.5)  ติดเชื้อในโรงพยาบาล 58 ครั้ง (ร้อยละ 29.75) และไม่สามารถแยกแหล่งติดเชื้อชัดเจน 58 ครั้ง(ร้อยละ 29.75) ตามลำดับ
ตำแหน่งของการติดเชื้อสามารถระบุตำแหน่งได้ร้อยละ 71.7 ได้แก่ ทางเดินหายใจส่วนบนร้อยละ 16.9 ทางเดินอาหารร้อยละ 13.9 ผิวหนังร้อยละ 12.6 กระแสเลือดร้อยละ 11.7 ตำแหน่งอื่นๆร้อยละ 22.8 และไม่สามารถระบุตำแหน่งได้อีกร้อยละ 22.1พบเชื้อก่อโรคใน 58 ครั้ง (ร้อยละ 32.2) โดยมี 17 ครั้งที่ติดเชื้อมากกว่า 1 ชนิด ชนิดของเชื้อก่อโรคที่พบ เป็นแบคทีเรียกรัมลบ 53 เชื้อ ได้แก่ E.coli 14, Klebsiella spp. 10, Pseudomonas spp. 10, Salmonella spp. 5, Proteus spp. 4 และเชื้ออื่นๆ 10 เชื้อ เป็นแบคทีเรียกรัมบวก 35 เชื้อ ได้แก่ S.aureus 12, Coagulase negative staphylococcus 7, Streptococcus spp. 9, Enterococcus spp. 5 และ Nocardia spp. 2 เชื้อ เชื้อรา 11 เชื้อ เป็น Candida spp. ทั้งหมด  Empirical antibiotic ที่นิยมใช้รักษา ได้แก่ ceftazidime + aminoglycoside ร้อยละ 45 ampicillin + aminoglycoside ร้อยละ 21.7 และ cloxacillin + aminoglycoside ร้อยละ 14.4 พบว่าได้ผลการรักษาร้อยละ 84 69.2 และ 53.9 ตามลำดับ

             จากผลการศึกษาเมื่อวิเคราะห์แบบ multivariate analysis ด้วยวิธี logistic regression  พบว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือด ทางเดินหายใจส่วนล่าง และในช่องปากเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อ empirical antibiotic ดี เชื้อสาเหตุส่วนใหญ่ยังเป็นแบคทีเรียรูปแท่งกรัมลบ ceftazidime + aminoglycoside เป็น empirical antibiotic ที่เหมาะสม โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด หรือติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนล่างและช่องปากFEBRILE NEUTROPENIA IN CHILDREN AT

SONGKHLANAKARIND HOSPITAL, SOUTHERN THAILAND
Sanatee    Jittithaworn  

                   A retrospective study was performed in febrile neutropenic pediatric cancer patients who carried the diagnosis of leukemia, lymphoma, and aplastic anemia. The objectives of this study were to identify the causative organism of febrile neutropenia, the results of empirical antibiotics and the factors influencing antibiotic responsiveness.

                   During 1998-1999 there were ninety-five patients with 180 episodes of febrile neutropenia. The mean age was 5.7 + 3.8 years (range 10 months- 15 years). The underlying disease were leukemia 128 episodes (71.1%), solid tumor 28 episodes (5.6%), aplastic anemia 11 episodes (6.1%) lymphoma 10 episodes (5.6%) and other diseases 3 episodes.

                   The acquisition was community acquired 64 episodes (40.5%), hospital acquired 58 episodes (29.75%) and equivocal acquisition 58 episodes (29.75%).
The infections were documented in 71.7%, which were upper respiratory tract infection 16.9%, gastrointestinal tract infection 13.9%, skin infection 12.6%, bacteremia 11.7%, other sites 22.8% and fever of unknown origin 22.1%.

                   Microbiological documented organism was in 58 episodes (32.2%). Seventeen episodes were multiorganism infection . Fifty-three organisms were gram negative bacteria, which were E.coli 14, Klebsiella spp. 10, Pseudomonas spp. 10, Salmonella spp. 5, Proteus spp. 4 and others 10 episodes. Thirty-five organisms were gram positive bacteria (S.aureus 12, coagulase negative staphylococcus 7, Streptococcus spp. 9 and Enterococcus spp. 5 episodes). Eleven isolates were fungus (all were Candida spp.).

                   Empirical antibiotic regimens were ceftazidime + aminoglycoside (45%), ampicillin + aminoglycoside (21.7%) ,and cloxacillin + aminoglycoside (14.4%). Treatment was successful in 84, 69.2 and 53.9% ,respectively.
The multivariate analysis showed that the patients with bacteremia, lower respiratory tract infection and oral cavity infection had good response to the empirical antibiotics.

                   The common causative organisms were gram negative bacteria. The appropriate antibiotic was ceftazidime + aminoglycoside, particularly in the patients with bacteremia, lower respiratory tract infection and oral cavity infection.      

>>บทคัดย่อของแพทย์ ม.เชียงใหม่ ทั้งหมด