แต่งตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (EXPERT COMMITTEE) ของราชวิทยาลัย  (01/12/2005)
          

ประกาศ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง   แต่งตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  (EXPERT COMMITTEE)

      เนื่องจากปัจจุบันวิทยากรทางการแพทย์มีการเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วทั้งทางกว้าง และทางลึก    ทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Committee) ในอนุสาขาต่างๆ  ขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

      เนื่องจากปัจจุบันวิทยากรทางการแพทย์มีการเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วทั้งทางกว้าง และทางลึก    ทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Committee) ในอนุสาขาต่างๆ  ขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณา กำหนดนโยบาย   และมาตรฐาน   ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    สาขากุมารเวชศาสตร์ เพื่อให้ทันสมัยเหมาะสม และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
2. ส่งเสริมแนะนำให้เด็ก  และเยาวชนของชาติ ได้พัฒนาไปตามศักยภาพของตน
3.  เป็นที่ปรึกษาแนะนำให้ข้อมูลแก่กุมารแพทย์  ทั้งในด้านวิชาการ และปัญหาประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง
4.  ให้ความรู้แก่สาธารณชน  ในเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง
 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย   จึงขอแต่งตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ   (Expert  Committee) ในอนุสาขาวิชาต่างๆ   ดังรายนามต่อไปนี้
 
1.  อนุสาขาวิชาระบบทางเดินอาหาร
1. แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์
2. แพทย์หญิงพรพิมล พัวประดิษฐ์
3. นายแพทย์ยง    ภู่วรวรรณ
4. แพทย์หญิงบุษบา วิวัฒน์เวคิน
5. นายแพทย์ประพันธ์ อ่านเปรื่อง
6. นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
7. แพทย์หญิงนิยะดา วิทยาศัย
8. นายแพทย์ณัฐพงษ์ อัครผล

2.  อนุสาขาวิชาโรคภูมิแพ้ และระบบอิมมูน
1.         แพทย์หญิงชลีรัตน์           ดิเรกวัฒนชัย
2.         นายแพทย์ปกิต               วิชยานนท์
3.         แพทย์หญิงนวลอนงค์       วิศิษฏสุนทร
4.         แพทย์หญิงจรุงจิตร์          งามไพบูลย์
5.         แพทย์หญิงมุทิตา             ตระกูลทิวากร
6.         แพทย์หญิงมุกดา             หวังวีรวงศ์
7.         แพทย์หญิงอารียา                         เทพชาตรี
8.         นายแพทย์สุวัฒน์              เบญจพลพิทักษ์

3.  อนุสาขาวิชาโรคหัวใจ
1.         นายแพทย์อภิชาติ            นานา
2.         นายแพทย์พรเทพ           เลิศทรัพย์เจริญ
3.         นายแพทย์มนัส               ปะณะมณฑา
4.         นายแพทย์สมเกียรติ        โสภณธรรมรักษ์
5.         นายแพทย์สุเทพ              วาณิชย์กุล
6.         นายแพทย์เฉลิมเกียรติ     ตันตระกูล
7.         นายแพทย์ชัยสิทธิ์           แสงทวีสิน
8.         แพทย์หญิงยุพดา              พงษ์พรต

4.  อนุสาขาวิชาโรคผิวหนัง
1.         แพทย์หญิงศรีศุภลักษณ์    สิงคาลวณิช
2.         นายแพทย์มนตรี              อุดมเพทายกุล
3.         แพทย์หญิงอมรศรี           ชุณหรัศมิ์
4.         แพทย์หญิงจุฬาภรณ์        พฤกษชาติคุณากร
5.         แพทย์หญิงวาณี              วิสุทธิ์เสรีวงศ์
6.         นายแพทย์จรูญ               เจตศรีสุภาพ
7.         แพทย์หญิงศิริวรรณ         วนานุกูล
8.         แพทย์หญิงชมนาด           นวลปลอด
9.         แพทย์หญิงวนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์

5.  อนุสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิก
1.         นายแพทย์กิตติ               อังศุสิงห์
2.         นายแพทย์ชวลิต              ปรียาสมบัติ
3.         แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา
4.         นายแพทย์เหลือพร          ปุณณกันต์
5.         นายแพทย์สุทธิพงศ์         วัชรสินธุ
6.         นายแพทย์พัฒน์              มหาโชคเลิศวัฒนา
7.         แพทย์หญิงสุภาวดี           ลิขิตมาศกุล
8.         แพทย์หญิงสุมาลี            ศรีวัฒนา

6.  อนุสาขาวิชาโลหิตวิทยา และมะเร็ง
1.         นายแพทย์ปัญญา            เสกสรรค์
2.         แพทย์หญิงกวิวัณณ์         วีรกุล
3.         นายแพทย์สุรเดช             หงส์อิง
4.         แพทย์หญิงอำไพวรรณ     จวนสัมฤทธิ์
5.         นายแพทย์ไตรโรจน์         ครุธเวโช
6.         นายแพทย์วิชัย                เหล่าสมบัติ

7.  อนุสาขาวิชาโรคติดเชื้อ
1.         นายแพทย์สมศักดิ์           โลห์เลขา 
2.         แพทย์หญิงอุษา               ทิสยากร 
3.         นายแพทย์ทวี                 โชติพิทยาสุนนท์
4.         นายแพทย์พรเทพ           จันทวานิช
5.         แพทย์หญิงหญิงฤดีวิไล     สามโกเศศ
6.         นายแพทย์อังกูร              เกิดพาณิช
7.         นายแพทย์ชิษณุ              พันธุ์เจริญ
8.         แพทย์หญิงกุลกัญญา        โชคไพบูลย์กิจ
9.         แพทย์หญิงศศิธร             ลิขิตนุกูล
10.       แพทย์หญิงกฤษณา          เพ็งสา

8.  อนุสาขาวิชาโรคไต
1.         นายแพทย์วิวัฒน์             ตปนียโอฬาร 
2.         แพทย์หญิงประไพพิมพ์   ธีรคุปต์
3.         แพทย์หญิงอัจฉรา           สัมบุณณานนท์
4.         นายแพทย์พรชัย             กิ่งวัฒนกุล
5.         นายแพทย์จักรชัย         จึงธีรพานิช

9.  อนุสาขาวิชาประสาทวิทยา
1.         นายแพทย์พงษ์ศักดิ์         วิสุทธิพันธ์
2.         แพทย์หญิงสุรางค์            เจียมจรรยา
3.         แพทย์หญิงสุรภี               เรืองสุวรรณ
4.         แพทย์หญิงสุวรรณี          พันเจริญ
5.         นายแพทย์อนันต์นิตย์       วิสุทธิพันธ์
6.         นายแพทย์ทายาท              ดีสุดจิต
7.         นายแพทย์ชาครินทร์        ณ บางช้าง
8.         นายแพทย์สุรชัย              ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

10.  อนุสาขาวิชาจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น
1.         แพทย์หญิงวัณเพ็ญ          บุญประกอบ
2.         แพทย์หญิงนงพงา           ลิ้มสุวรรณ 
3.         นายแพทย์อัมพล              สูอำพัน
4.         แพทย์หญิงวินัดดา           ปิยะศิลป์
5.         นายแพทย์พนม              เกตุมาน
6.         แพทย์หญิงพรรณพิมล     หล่อตระกูล

11.  อนุสาขาวิชาโรคระบบหายใจ
1.         นายแพทย์ธีรชัย              ฉันทโรจน์ศิริ
2.         แพทย์หญิงนวลจันทร์       ปราบพาล
3.         แพทย์หญิงชลิดา              เลาหพันธ์
4.         แพทย์หญิงอรุณวรรณ      พฤทธิพันธุ์
5.         แพทย์หญิงจิตลัดดา          ดีโรจนวงศ์
6.         นายแพทย์ดุสิต               สถาวร
7.         นายแพทย์จักรพันธ์         สุศิวะ
8.         นายแพทย์สรศักดิ์           โล่ห์จินดารัตน์
 
12.   อนุสาขาวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก และกุมารเวชศาสตร์สังคม
1.         แพทย์หญิงนวลจันทร์       ปราบพาล
2.         แพทย์หญิงกณิกา            ภิรมย์รัตน์ 
3.         แพทย์หญิงศิราภรณ์        สวัสดิวร
4.         แพทย์หญิงจุฬธิดา           โฉมฉาย
5.         แพทย์หญิงกัญจนา          ธีรเนตร
6.         นายแพทย์โยเซฟ             ซื่อเพียรธรรม
7.         นายแพทย์พงษ์ศักดิ์         น้อยพยัคฆ์
 
13.   อนุสาขาวิชาพัฒนาการเด็ก
1.         แพทย์หญิงนิตยา             คชภักดี
2.         แพทย์หญิงรัตโนทัย         พลับรู้การ
3.         แพทย์หญิงจันท์ฑิตา        พฤกษานานนท์
4.         แพทย์หญิงนิชรา              เรืองดารกานนท์
5.         แพทย์หญิงกัญจนา          ธีรเนตร
6.         นายแพทย์ทัศนวัต           สมบุญธรรม
 
14.  อนุสาขาวิชาเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด และปริกำเนิด
1.         นายแพทย์ประพุทธ           ศิริปุณย์ 
2.         นายแพทย์สุนทร             ฮ้อเผ่าพันธ์
3.         แพทย์หญิงพิมลรัตน์        ไทยธรรมยานนท์
4.         นายแพทย์เกรียงศักดิ์       จีระแพทย์
5.         นายแพทย์สรายุทธ          สุภาพรรณชาติ

15.  อนุสาขาวิชาพันธุศาสตร์
1.         แพทย์หญิงพรสวรรค์        วสันต์  
2.         นายแพทย์มหัทธนา         กมลศิลป์
3.         นายแพทย์สุทธิพงษ์         ปังคานนท์
4.         แพทย์หญิงดวงฤดี           วัฒนศิริชัยกุล
5.         นายแพทย์วรศักดิ์            โชติเลอศักดิ์
6.         แพทย์หญิงกัญญา           ศุภปิติพร

16.  อนุสาขาวิชาโภชนาการ
1.         นายแพทย์ชาญชัย           พานทองวิริยะกุล
2.         นายแพทย์ประสงค์          เทียนบุญ
3.         นายแพทย์พิภพ               จิรภิญโญ 
4.         นายแพทย์เพียรวิทย์        ตันติแพทยางกูร
5.         นายแพทย์ไพบูลย์           เอกแสงศรี
6.         แพทย์หญิงลัดดา              เหมาะสุวรรณ
7          แพทย์หญิงอุมาพร           สุทัศน์วรวุฒิ
8          นายแพทย์สังคม              จงพิพัฒน์วณิชย์
 
  ประกาศมา  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2548
 
  (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี  อึ้งถาวร)
  ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย


ผู้ลงข้อมูล :